ترجمه ۱۰۰ ضرب المثل فرانسوی 📝🇫🇷💡 (به همراه نکات گرامری زبان فرانسه)

در این مقاله قصد داریم با بررسی  ۱۰۰ ضرب المثل فرانسوی، دانش زبان فرانسه خود را افزایش دهیم. خوب است بدانید یکی از راه های افزایش دامنه لغات، بخاطر سپردن ضرب المثل زبان فرانسه است. برای دانستن هر زبانی شما احتیاج دارید تا با فرهنگ و زبان آن کشور هم آشنا شوید.

شما میتوانید هر کدام از ضرب المثل های پایین را که بیشتر دوست میدارید، جایی یادداشت کنید تا آنها را حفظ و بخاطر بسپارید. ضرب المثل فرانسوی یک ایده خوب برای یادگیری فرهنگ و زبان کشور فرانسه، بصورت همزمان خواهد بود.

در این مقاله از سایت گیشه سعی می کنیم هر ضرب المثل را علاوه بر ترجمه، برای شما تحلیل کنیم. همچنین لغت های مهم هر کدام را برای شما ترجمه می کنیم.

۱۰۰ ضرب المثل فرانسوی

همچنین میتوانید عکس نوشته های ضرب المثل های فرانسوی را در گالری خود ذخیره یا آنها را چاپ کنید و بخاطر بسپارید. با توجه به اینکه متناظر با هر ضرب المثل لغات مربوط به آن هم آمده است، با خوانش این مقاله، کلمات جدید زیادی به حافظه شما سپرده خواهد شد.

اگر شما علاوه بر زبان فرانسوی به زبان انگلیسی هم تسلط دارید، میتوانید از جملات متناظر انگلیسی این ضرب المثل های فرانسوی استفاده کنید.

فهرست مطالب

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱

Aime-moi un peu, mais continue. 

کم دوستم داشته باش، ولی طولانی دوستم داشته باش.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل به انگلیسی میشود :‌

Love me a little, but love me long.

لغات مهم

aimer (v.1) = دوست داشتن

un peu (adv.) = یک کم

continuer (v.1) = ادامه دادن

نکات آموزشی

در این ضرب المثل فرانسوی جملات حالت امری دارند. در هنگام امری کردن فعل همانطور که میدانیم:

  • فاعل حذف میشود.
  • در ضمیر tu, vous, nous میتوان یک فعل امری ساخت.
  • در افعال دسته اول که به er- ختم میشوند، در صیغه دوم شخص مفرد s حذف میشود.

در نتیجه :

aimer > tu aimes > Aime = دوستم بدار

پیشنهاد ویژه: آموزش آنلاین زبان فرانسه

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲

Aimer et savoir n’ont même manière.

عاشق بودن و عاقل بودن دو چیز مختلف ‌اند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل عاشقانه فرانسوی میشود :‌

To love and to be wise are two different things.

لغات مهم

savoir (v.3) = دانستن

même (adj.) = یکسان

manière = حالت

نکات آموزشی

دو کلمه ی «aimer» به معنای دوست داشتن و «savoir» به معنای دانستن به صورت مصدری «infinitif» آمده اند. در زبان فرانسه گاهی مصدر می تواند به عنوان اسم در ابتدای جمله و به عنوان فاعل قرار گیرد. دو مصدر در این ضرب المثل فاعل «ont» هستند.

مقاله پیشنهادی: آموزش تصویری زبان فرانسه از مبتدی تا پیشرفته

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳

Aide-toi, le ciel t’aidera.

به خودت خیز و کمک کن ای مرد ‌
و خدا هم کمکت خواهد کرد

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فلسفی فرانسوی میشود :‌

Help thyself and heaven will help thee.

لغات مهم

aider (v.1) = کمک کردن

le ciel (n.m.) = آسمان

نکات آموزشی

«aide-moi» فعل امر است «impératif». در زبان فرانسه برای اینکه فعلی را به حالت امری تغییر دهیم باید:

  • فاعل را حذف کنیم
  • در فعل های با قاعده در صیغه دوم شخص مفرد، s از آخر فعل حذف می شود.

«aidera» از مصدر aider فعل با قاعده از گروه اول است. در این ضرب المثل فرانسه در زمان futur simple به کار رفته است.

پیشنهاد ویژه: پکیج آموزش زبان فرانسه (آفلاین در منزل)

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴

À la guerre comme à la guerre.

در جنگ آن کنید که در جنگ می‌کنند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره جنگ :‌

At the wars as they do at the wars.

لغات مهم

la guerre (n.f.) = جنگ

comme (adv.) = مانند

نکات آموزشی

در ضرب المثل فرانسوی مانند برخی از شعرها، لزوما شما یک جمله ی کامل با فعل و فاعل و … نمی بینید. در این ضرب المثل فعلی وجود ندارد. به علت مختصر بود ضرب المثل ها، اگر حذف فعل به معنا آسیب نرساند، حذف می شود تا جمله کوتاه تر و حفظ آن آسان تر باشد.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵

A l’impossible nul n’est tenu.

هیچ‌کس مجبور نیست غیرممکن ها را انجام دهد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل به زبان فرانسه :

No one is bound to do impossibilities.

لغات مهم

l’impossible (adj.) = غیرممکن

nul (adj.) = هیچکس

tenir à (v.3) = چیزی را برعهده گرفتن

نکات آموزشی

حالت ساده ی این ضرب المثل فرانسوی این گونه است: «Nul n’est tenu à l’impossible». همانطور که می بینید عبارت «à l’impossible» مقدم شده است. این می تواند برای تاکید بیشتر روی این کلمه باشد.

عبارت «nul» اگر بعد از فعل منفی بیاید در واقع به جای کلمه ای مثل «personne» یا «rien» قرار می گیرد و همین معنا را می دهد. در ضرب المثل بالا «nul» به معنای هیچ کس «personne» است.

مقاله پیشنهادی: یادگیری زبان فرانسه در منزل

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶

Amour fait moult, argent fait tout.

عشق خیلی کارها میکند، پول همه کار میکند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره عشق و پول :‌

Love does much, money everything.

لغات مهم

amour (n.m.) = عشق

faire (v.3) = انجام دادن

moult (adj.) = زیاد

argent (n.m.) = پول

tout (n.m) = همه چیز

نکات آموزشی

مصدر «faire» به معنای انجام دادن یکی از پرکاربرد ترین فعل ها در زبان فرانسه است. این فعل همیشه به معنای انجام دادن نیست. معنای آن بستگی به قرینه های دیگر در جمله دارد.

این ضرب المثل ساختار ساده ای دارد. فاعل+فعل+مفعول ساختار دو جمله ای است که این ضرب المثل را تشکیل داده اند.

«amour» و «argent» فاعل، «fait» فعل، «moult» و «tout» مفعول هستند.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷

A nul ne peut être ami qui de soi-même est ennemi.

هر کسی دشمن خود میباشد، عاجز از دوست شدن با دگری است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی شاعرانه :‌

He cannot be a friend to any one who is his own enemy.

لغات مهم

nul (adj.) = هیچکس

pouvoir (v.3) = توانستن

ami (n.m.) = دوست

soi-même (adj.) = خود

ennemi (n.m.) = دشمن

نکات آموزشی

این ضرب المثل ساختار ساده ای دارد. ولی چون برخی از کلمات آن جابجا شده اند، باعث می شود در فهم آن دچار مشکل شوید. ساختار ساده شده ی آن اینگونه است:

«Qui est ennemi de soi-même, ne peut être ami à nul»

آنچه در فهم یک متن فرانسوی مهم است، قبل از دانستن معنای کلمات یک جمله، ساختار جمله و ارتباط کلمات با یکدیگر است. حالت ساده شده ای که در بالا می بینید، را می توانید به راحتی بفهمید. اما چون ضرب المثل باید وزن و لحن موسیقیایی خوبی هم داشته باشد، این جابجایی ها لازم است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸

À paroles lourdes, oreilles sourdes.

لایق حرف وقیحانه فقط گوش کری است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی ادبی :‌

To rude words deaf ears.

لغات مهم

parole (n.f.) = سخن

lourde (n.f.) = سنگین

oreille (n.f.) = گوش

sourde (adj.) = کر، ناشنوا

نکات آموزشی

در این ضرب المثل فرانسوی نیز مانند بعضی از ضرب المثل های قبل، فعلی وجود ندارد. می توان فعل حذف شده را اینگونه در نظر گرفت:

«À paroles lourdes, appartiennent les oreilles sourdes »

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹

À père avare, enfant prodigue.

پدری خسیس،‌پسری ولخرج بار می‌آورد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره آدم خسیس :‌

A miserly father makes a prodigal son.

لغات مهم

père (n.m.) = پدر

avare (adj.) = خسیس

enfant (n.m.) = بچه

prodigue (adj.) = ولخرج

نکات آموزشی

ساختار این ضرب المثل دقیقا مانند ضرب المثل قبلی است.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۰

Après dommage, chacun est sage.

پس از بدبیاری، همه عاقل‌اند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی اجتماعی :

After mischance every one is wise.

لغات مهم

après (prép.) = بعد از

dommage (n.m) = خسارت

chacun (pron.) = همه

être (v.3) = شدن

sage (n.m) = عاقل

نکات آموزشی

ساختار این ضرب المثل بسیار ساده است. واژه ی «chacun» در این جمله فاعل است. این کلمه از نظر معنایی برای صحبت از فرد یا هر فرد به صورت مبهم به کار می رود.

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۱

Après la pluie le beau temps.

پس از باران، هوایی صاف می‌آید.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی فلسفی :‌

After rain fine weather.

لغات مهم

après (prép.) = بعد از

la pluie (n.f.) = باران

le beau (adj.) = خوب

un temps (n.m.) = لحظه

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۲

Argent est rond, il faut qu’il roule.

پول گرد است و بباید قل خورد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره پول :‌

Money is round, it must roll.

لغات مهم

un argent (n.m.) = پول

être (v.3) = بودن

rond (adj.) = گرد

falloir (v.3) = بایستن

rouler (v.1) = غلت خوردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۳

Assez parents, assez tourments.

خویش بسیار و زحمت بسیار.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی خانوادگی :‌

Much kindred, much trouble.

لغات مهم

assez (adv.) = کافی

parents (n.m.) = خانواده

tourment (n.m.) = شکنجه

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۴

Aujourd’hui marié, demain marri.

امروز زن میگیرد و فردا تباه است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به ازدواج :‌

Married to-day, marred to-morrow.

لغات مهم

aujourd’hui (adv.) = امروز

marié (adj.) = متاهل

demain (adv.) = فردا

marri (adj.) = پشیمان

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۵

Au nouveau tout est beau.

هرچه نو باشد، خوش است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل به زبان فرانسه :

What is new is always fine.

لغات مهم

nouveau (adj.) = نو

tout (n.m) = همه

être (v.3) = بودن

beau (adj.) = خوب

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۶

Au prêter ange, au rendre diable.

موقع قرض فرشته‌ست، ولی وقت پس دادن آن شیطانی است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به پول قرض دادن :‌

In borrowing an angel, in repaying a devil.

لغات مهم

prêter (v.1) = قرض دادن

un ange (n.m.) = فرشته

rendre (v.3) = گرداندن

un diable (n.m) = شیطان

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۷

Autant de têtes, autant d’avis.

این همه آدم، این همه عقیده.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به عقاید‌ آدمها :

So many men, so many minds.

لغات مهم

autant (adv.) = به میزان

une tête (n.f.) = سر

avis (n.m.) = نظر

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۸

Autant vaut l’homme comme il s’estime.

ارزش مرد به درکی است که از خود دارد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره اعتماد به نفس :

A man is valued according to his own estimate of himself.

لغات مهم

autant (adv.) = به میزان

valoir (v.3) = ارزیدن

un homme (n.m.) = مرد

comme (adv.) = مانند

s’estimer (v.1) = خود را تخمین زدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۹

Autre temps, autres mœurs.

زمان های دیگر، رسومی دگر.

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی راجع به آداب و رسوم :

Other times, other manners.

لغات مهم

autre (adj.) = دیگر

temps (n.m) = زمان

une mœurs (n.f.) = آداب

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۰

Belle chose est tôt ravie.

چیزهای زیبا را در سه سوت می‌قاپند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی :

Fair things are soon snatched away.

لغات مهم

belle (adj.) = زیبا

une chose (n.f.) = چیز

être (v.3) = بودن

tôt (adj.) = سریع

ravir (v.2) = دزدی کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۱

Bien est larron qui larron dérobe.

او که از دزدی بدزدد، واقعا دزد است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به دزیدن از دزد :

He is a thief indeed who robs a thief.

لغات مهم

être (v.3) = بودن

larron (n.m.) = دزد

dérobe (v.1) = دزدیدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۲

Bien nourri et mal appris.

خوب تغذیه شده اما بد تربیت شده.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره تربیت :  ‌

Well fed but ill taught.

لغات مهم

nourrir (v.2) = تغذیه کردن

mal (adv.) = بد

apprendre (v.3) = یادگرفتن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۳

Bons nageurs sont à la fin noyés.

شناگران خوب بالاخره غرق می‌شوند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی فلسفی‌ :

Good swimmers are drowned at last.

لغات مهم

bon (adj.) = خوب

nageur (n.m.) = شناگر

être (v.3) = بودن

à la fin = در نهایت

noyer (v.1) = غرق کردن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۴

Bouche serrée, mouche n’y entre.

هیچ مگسی وارد یک دهان بسته نمیشود.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به مگس !

No flies get into a shut mouth.

لغات مهم

bouche (n.f) = دهان

serrer (v.1) = فشردن

mouche (n.f) = مگس

entrer (v.1) = وارد شدن

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۵

Ce que femme veut Dieu le veut.

آنچه زنی خواسته را، شخص خدا خواسته است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی شاعرانه :

What a woman wills God wills.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۶

Ce sont les pires bourdes que les vraies.

بدترین شوخی‌ها، شوخی‌های جدی هستند.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی راجع به طنز :

The worst jests are those that are true.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۷

C’est trop aimer quand on en meurt.

هرکسی از عشق می‌میرد، زیادی عاشق است.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی عاشقانه :

It is loving too much to die of love.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۸

Chacun à son goût.

هرکسی ذوق خودش را دارد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی به انگلیسی :‌

Every man to his taste.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۲۹

Chacun chien qui aboye ne mord pas.

هر سگی پارس کند، گاز نمیگیرد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی درباره سگ‌ها :

Not every dog that barks bites.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۰

Chacun n’est pas aise qui danse.

هر کسی قر میدهد، خوشحال نیست.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل فرانسوی اخلاقی‌ :

Not every one that dances is glad.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۱

Chacun vaut son prix.

هر کسی یک قیمتی دارد.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل معروف به زبان فرانسه :

Every man has his value.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۲

Charbonnier est maître chez soi.

ﻫﺮ ﮐﻮزهﮔﺮی ﺑﻪ ﮐﻮزهاش ﻣﯽﻧﺎزد.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The coalheaver is master at home.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۳

Chercher midi à quatorze heures.

در ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎرده ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﺮ ﺑﻮدن.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل معروف فرانسوی یعنی :

To look for noon at fourteen o’clock.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۴

Chien affamé, de bastonnade n’est intimidé.

ﺳﮓ ﮔﺮﺳﻨﻪ از ﭼﻤﺎق ﺧﻮردن ﻧﻤﯽﺗﺮﺳﺪ.

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی :

A hungry dog is not afraid of a cudgelling.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۵

Chien qui aboie ne mord pas.

ﺳﮓﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺎرس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﺎز ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی کوتاه:

Barking dogs don’t bite.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۶

Comparaisons sont odieuses.

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﻫﺎ ﺑﻮی ﮔﻨﺪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه فلسفی :

Comparisons are odious.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۷

Courtoisie qui ne vient que d’un côté ne peut longuement durer.

اﺣﺘﺮام ﯾﮏﺳﻮﯾﻪ ﺑﯽدوام ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی مشهور :

Courtesy that is all on one side cannot last long.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۸

Craignez la colère de la colombe.

ﺑﺘﺮس از ﺧﺸﻢ ﮐﻔﺘﺮ.

توضیح ضرب المثل

معادل این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

Dread the anger of the dove.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۳۹

De jeune angelot vieux diable.

ﻓﺮﺷﺘﻪاي ﺟﻮان، ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮ.

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسه به انگلیسی :

A young angel, an old devil.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۰

De qui je me fie Dieu me garde.

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد دارم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل با ترجمه انگلیسی :

God save me from those I trust in.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۱

Derrière la croix souvent se tient le diable.

ﺷﯿﻄﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎً ﭘﺸﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﮐﻤﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره شیطان :

The devil often lurks behind the cross.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۲

Dites toujours fanfare, vous ne mourrez jamais.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺮفﻫﺎي ﮔﻨﺪهﮔﻨﺪه ﺑﺰن ﺗﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل درباره صحبت کردن زبان فرانسه  :

Always talk big and you will never be forgotten.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۳

Est assez riche qui ne doit rien.

اﮔﺮ ﻣﺮد دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﻧﺪارد ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ او ﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل طنز فرانسوی :‌

He is rich enough who owes nothing.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۴

Faire d’une pierre deux coups.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻨﮓ دو ﻧﺸﺎن زد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه :

To make two hits with one stone.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۵

Femme sotte se cognate à la cotte.

ﯾﮏ زن ﺑﯽﻋﻘﻞ را ﺑﺎ زرق و ﺑﺮﻗﺶ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره زن :

A foolish woman is known by her finery.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۶

Fin contre fin.

اﻟﻤﺎس اﻟﻤﺎس را ﻣﯽﺑﺮد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل مشهور فرانسوی الماس :

Diamond cut diamond.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۷

Grand parleur grand menteur.

ﯾﮏ وراج ﺑﺰرگ ﯾﮏ دروﻏﮕﻮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه درباره انسان های وراج :

A great talker is a great liar.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۸

Il a mis tous ses ”oeufs” dans un panier.

همه ﺗﺨﻢﻣﺮغﻫﺎﯾﺶ را داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

معادل ضرب المثل فرانسوی در زبان انگلیسی :

He has put all his eggs into one basket.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۴۹

Il faut faire ce qu’on fait.

ﻫﺮﭼﻪ داری ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺗﻪ بکن.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل انگیزشی به زبان فرانسه :

What you are doing do thoroughly.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۰

Il faut louer la mer et se tenir en terre.

درﯾﺎ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻦ و روی ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻤﺎن.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل دریا و ساحل در زبان فرانسه :

Praise the sea, and keep on land.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۱

Il faut reculer pour mieux sauter.

آدم ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻋﻘﺐ ﺑﺮود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭙﺮد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی فلسفی :

One must step back to make the better leap.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۲

Il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler.

ﻗﺒﻞ از ﺣﺮف زدن ﻫﻔﺖ ﺑﺎر زﺑﺎﻧﺖ را ﺑﭽﺮﺧﺎن.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل اخلاقی فرانسوی :

Turn your tongue seven times before speaking.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۳

Il ne faut pas enseigner les poissons à nager.

ﺷﻨﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎ ﻧﯿﺎﻣﻮز.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل مشهور فرانسوی درباره ماهی ها :

Don’t teach fishes to swim.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۴

Il ne faut pas lier les ânes avec les chevaux.

اﻻﻏﺎن را ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر اﺳﺐﻫﺎ ﺑﺴﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی فرانسوی :

Asses must not be tied up with horses.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۵

Il n’y a pas de gens plus affairés que ceux qui ne font rien.

ﻫﯿﭻﮐﺲ ﭘﺮﻣﺸﻐﻠﻪﺗﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسوی یعنی :

None so busy as those who do nothing.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۶

Il n’y a point d’amour sans jalousie.

ﻫﯿﭻ ﻋﺸﻘﯽ ﺑﯽﺣﺴﺎدت ﻧﯿﺴﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

There is no love without jealousy.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۷

Il n’y a que les honteux qui perdent.

ﻓﻘﻂ ﺧﺠﺎﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎزﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره افراد خجالتی :‌

It is only the bashful that lose.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۸

Il tombe sur le dos et se casse le nez.

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﯽاﻓﺘﺪ و دﻣﺎﻏﺶ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل فرانسه به انگلیسی :

He falls on his back and breaks his nose.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۵۹

Il vaut mieux avoir affaire à Dieu qu’à ses saints.

ﻫﻤﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺳﺮوﮐﺎرت ﺑﺎ ﺧﺪا ﺑﯿﻔﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗﺪﯾﺲﻫﺎی او.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه معروف :

It is better to have to do with God than with his saints.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۰

Il vaut mieux être fou avec tous que sage tout seul.

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ همه دﻧﯿﺎ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻋﺎﻗﻞ ﺑﺎﺷﯽ.

توضیح ضرب المثل

ترجمه ضرب المثل به زبان انگلیسی :

Better be mad with all the world than wise alone.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۱

Jamais bon chien n’aboie à faux.

ﯾﮏ ﺳﮓ ﺧﻮب ﻫﺮﮔﺰ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﭘﺎرس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره قدرشناسی :

A good dog never barks at fault.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۲

Jeux de mains jeu de vilains.

ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی دﺳﺘﯽ ﺷﻮﺧﯽﻫﺎی دﻟﻘﮏﻫﺎﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره دلقک ها در زبان فرانسه :

Manual jokes are clown’s jokes.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۳

L’aigle ne chasse point aux mouches.

ﻋﻘﺎب ﻣﮕﺲﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The eagle does not hunt flies.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۴

La nuit tous chats sont gris.

ﺷﺐﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﮔﺮﺑﻪﻫﺎ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی هستند.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره گربه :‌

By night all cats are grey.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۵

La peau est plus proche que la chemise.

ﭘﻮﺳﺖ از ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره ارزش انسان ها :

The skin is nearer than the shirt.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۶

La vie est moitié usée avant qu’on ne sache ce qu’est la vie.

زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺎ ﺑﯿﺎﯾﯿﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ، نصف آن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسه به زبان انگلیسی یعنی :

Life is half spent before one knows what life is.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۷

Les beaux esprits se rencontrent.

ﻋﻘﻞﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ هم می رسند.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی به زبان فرانسه :

Great wits meet.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۸

Les hommes sont rares.

ﻣﺮدﻫﺎ ﮐﻤﯿﺎب‌اﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی درباره مرد :‌

Men are rare.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۶۹

Les Italiens pleurent, les Allemands crient, et les Français chantent.

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽﻫﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ، آﻟﻤﺎﻧﯽﻫﺎ ﺿﺠﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی و فرهنگ فرانسه زبانان :

The Italians cry, the Germans bawl, and the French sing.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۰

Les loups ne se mangent pas entre eux.

ﮔﺮگﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻧﻤﯽﺧﻮرﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل درباره گرگ به زبان فرانسه :‌

Wolves do not eat each other.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۱

Les murs ont des oreilles.

دیوارها گوش دارند.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در انگلیسی یعنی :

Walls have ears.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۲

Le soleil luit pour tout le monde.

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮاي همه دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل با کلمه خورشید در زبان فرانسه :

The sun shines for all the world.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۳

L’intention est réputée pour le fait.

نیت ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻤﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فلسفی فرانسوی ‌:

The will is taken for the deed.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۴

Ne croire à Dieu que sur bons gages.

ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺑﻪﺟﺰ آن وﻗﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮﺟﻤﻌﯿﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل در زبان انگلیسی یعنی :

Trust not to God but upon good security.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۵

On a tant crié Noël qu’à la fin il est venu.

آنﻗﺪر درﺑﺎره ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻷﺧﺮه ﻣﯽآﯾﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره کریسمس به زبان انگلیسی یعنی :

Christmas has been talked of so long that it has come at last.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۶

Plus fait douceur que violence.

لطافت از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎراﺗﺮ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به خشونت :

Gentleness does more than violence.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۷

Promettre et tenir sont deux.

ﻗﻮل و ﻋﻤﻞ دو ﭼﯿﺰﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Promising and performing are two things.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۸

Pour un plaisir mille douleurs.

در ازای ﯾﮏ ﻟﺬت ﯾﮏ ﻫﺰار آزار اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل درباره لذت و آزار به زبان فرانسه :‌

For one pleasure a thousand pains.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۷۹

Près de l’église et loin de Dieu.

ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ، از ﺧﺪا دورﺗﺮ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به خدا :

The nearer the church the farther from God.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۰

Qui se marie à la hâte, se repent à loisir.

ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ازدواج ﮐﻦ و ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﮑﺶ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره ازدواج :‌

Marry in haste and repent at leisure.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۱

Qui se ressemble s’assemble.

ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺜﻞ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل معروف به زبان فرانسه :

Like will to like.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۲

Rira bien qui rira le dernier.

او ﮐﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺨﻨﺪد ﺧﻮب ﻣﯽﺧﻨﺪد.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی به زبان انگلیسی یعنی :

He’ll laugh well that laughs longest.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۳

Songes sont mensonges.

روﯾﺎﻫﺎ دروغ‌اﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل رویا در زبان فرانسه :

Dreams are lies.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۴

Tel maître, tel valet.

ﻧﻮﮐﺮ ﺑﻪ ارﺑﺎﺑﺶ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

مطالعه ضرب المثل فرانسوی باعث شناخت بهتر دنیای فرانسوی زبانان می‌شود :

Like master, like man.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۵

Tendresse maternelle toujours se renouvelle.

ﻋﺸﻖ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎزه اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Mother’s love is ever in its spring.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۶

Une hirondelle ne fait pas le printemps.

ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﺑﻬﺎر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره بهار :

One swallow does not make a spring.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۷

Vent au visage rend un homme sage.

ﺑﺪﺑﯿﺎری آدم را ﺧﺮدﻣﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فلسفی اخلاقی به زبان فرانسه :‌

Adversity makes a man wise.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۸

Ventre plein conseille bien.

ﺷﮑﻢ ﺳﯿﺮ ﺧﻮب ﭘﻨﺪ دﻫﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی به انگلیسی‌ :

A full belly counsels well.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۸۹

Voix du peuple, voix de Dieu.

ﺻﺪای ﻣﺮدم، ﺻﺪای ﺧﺪا.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل اجتماعی فرانسوی :‌

The people’s voice, God’s voice.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۰

Voler un voleur n’est pas voler.

دزدی از ﯾﮏ دزد دزدی ﻧﯿﺴﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به دزد :

To rob a robber is not robbing.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۱

Dieu seul devine les sots.

ﻓﻘﻂ ﺷﺨﺺ ﺧﺪا ﻗﺎدر ﺑﻪ درک ﮐﻠﻪﭘﻮﮐﺎن اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره انسان های نادان :

God alone understands fools.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۲

Il est bien fou qui s’oublie.

ﻫﺮﮐﺴﯽ از ﯾﺎد ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﻮد، ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺮ اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل خودنگری در فرهنگ فرانسوی :

He is a great fool who forgets himself.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۳

Il n’y a que le premier pas qui coûte.

گام اول همه دﺷﻮاری اﺳﺖ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی راجع به هدفمندی :

The first step is all the difficulty.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۴

La petite aumône est la bonne.

ﺻﺪﻗﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺻﺪﻗﺎت ﺧﻮباﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی درباره صدقه :

The little alms are the good alms.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۵

L’appétit vient en mangeant.

اﺷﺘﻬﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮردن ﺑﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

Appetite comes with eating.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۶

Le beau soulier blesse souvent le pied.

ﮐﻔﺶﻫﺎی ﺷﯿﮏ و ﻧﺎز و دﻟﭙﺴﻨﺪ، اﻏﻠﺐ اوﻗﺎت ﭘﺎ را ﻣﯽزﻧﻨﺪ.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی راجع به تجملات :

A handsome shoe often pinches the foot.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۷

Les extrêmes se touchent.

اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ هم می‌رسند.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل فرانسوی افراط و تفریط :‌

Extremes meet.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۸

Les plus courtes folies sont les meilleures.

ﺣﻤﺎﻗﺖﻫﺎی زودﮔﺬر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦاﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل به زبان انگلیسی یعنی :

The shortest follies are the best.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۹۹

L’habit ne fait pas le moine.

ردا راﻫﺐ ﻧﻤﯽﺳﺎزد.

توضیح ضرب المثل

ضرب المثل به زبان فرانسه در زبان انگلیسی :‌

The gown does not make the monk.

لغات مهم

نکات آموزشی

ضرب المثل فرانسوی شماره ۱۰۰

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

ﺟﻮﯾﺒﺎران ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺴﯿﺎر رودﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

توضیح ضرب المثل

این ضرب المثل فرانسوی راجع به قدرت :

Little brooks make great rivers.

لغات مهم

نکات آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *